[Fsfe-se] Fjärde utkastet till översättning (och ordlista)

Jon Kristensen jon.kristensen at dedikerad.se
Sat Sep 25 23:49:51 CEST 2004


Här kommer en version som jag tycker går att publicera. Men kom gärna
med kommentarer. Först tar jag upp vad jag ändrat, sedan en vädjan om
hjälp på två punkter och sist texten. Ha det!

-----

Ändrat:
"Förenta Nationerna" till "FN"
"Upprop för donationer!" till "Upprop för donationer"
"platform" till "plattform"
"yet another setup tool" till "Yet Another Setup Tool", i stycket om
Novell och YAST
"presenterade" till "licenserade", i stycket om Novell och YAST

----

Jag behöver hjälp med två saker.

1) Nu måste vi komma överens om ifall det skall skrivas "fri
programvara"
eller "Fri Programvara". Leif-Jöran Olsson skriver:

"Jag tycker vi ska skriva svenska här annars kan vi låta bli att
översätta. I svenskan ger ju inte heller fri samma betydelsförvirring
som i engelskan."

... emedan Jonas Oberg skriver:

"Vi brukar skriva det med inledande versaler för att poängtera att det
är ett namn på en viss typ av programvara som definieras av de fyra
friheterna."

Nå, vad säger ni? Skall vi rösta om det? ;)

2) Jag behöver vidare hjälp med följande översättning:

"The GPL - and therefore the FSFE[/US] by which it is published,
maintained and protected - guarantees transparency and platform
independence, which assures that through the ability of Free Software to
innovate, the already proverbial stability, security and broad network
support of [GNU/]Linux continue to evolve and advance."

Detta är det jag lyckats få fram, men jag tycker det blir konstigt vid
"genom". Kommer ni på nåt bra?

"GPL - och följaktligen FSFE[/US], av vilka licensen är publicerad,
underhålld och skyddad - garanterar genomsynlighet och
plattformsoberoende, vilket försäkrar att genom Fri Programvaras
förmåga att nydana, den redan omtalade stabiliteten, säkerheten och
breda nätverk av support för [GNU/]Linux fortsätta att utvecklas
och avancera."

-----

July 1st, 2004

Den 1 juli, 2004


Call for donations

Upprop för donationer


Free Software "...should be seen, then, as more than just a different
kind of product. It is a different kind of process for building,
maintaining and changing the rules that govern information flows." -
according to the United Nations.

Fri Programvara "...bör ses som mer än endast en annorlunda typ av
produkt. Det är en annorlunda typ av process för att bygga, underhålla
och ändra de ramar vilka styr informationsflödet", skriver FN.


An institution working for Free Software in Europe is the Free Software
Foundation Europe (FSFE). Its success is well known: "The Free Software
Foundation does a great job - for example by protecting the rights of
Free Software developers. Therefore we support the FSFE", says Paul
Salazar, director of marketing for the GNU/Linux Distributor Red Hat in
Europe, the middle East and Africa. He is not alone with this positive
view.

En organisation som arbetar för Fri Programvara i Europa är Free
Software Foundation Europe (FSFE). Dess framgång är välkänd: "Free
Software Foundation gör ett utmärkt jobb - exempelvis genom att skydda
rättigheterna för utvecklare av Fri Programvara. Därför stödjer vi
FSFE", säger Paul Salazar, marknadsföringschef för
GNU/Linux-distributören Red Hat i Europa, Mellanöstern och Afrika. Och
han är inte ensam om denna positiva inställning.


Horst Nebgen, Vice President, Novell, Central Europe and Managing
Director, Novell, Germany explains: "Novell released the installation
and configuration tool "YAST" (yet another setup tool) under the GPL
(GNU General Public License), to make it accessible for every developer.
The GPL - and therefore the FSFE[/US] by which it is published,
maintained and protected - guarantees transparency and platform
independence, which assures that through the ability of Free Software to
innovate, the already proverbial stability, security and broad network
support of [GNU/]Linux continue to evolve and advance. Therefore, for
Novell, the Free Software Foundation Europe is an important partner on
its way into the future."

Horst Nebgen, vicepresident för Novell i Centraleuropa samt
verkställande direktör för Novell i Tyskland förklarar: "Novell
licenserade installations- och konfigurationsverktyget "YAST" (Yet
Another Setup Tool) under GPL (GNU General Public License), för att
göra den tillgänglig för alla utvecklare. GPL - och följaktligen
FSFE[/US], av vilka licensen är publicerad, underhålld och skyddad -
garanterar genomsynlighet och plattformsoberoende, vilket försäkrar att
genom Fri Programvaras förmåga att nydana, den redan omtalade
stabiliteten, säkerheten och broda nätverk av support för [GNU/]Linux
fortsätta att utvecklas och avancera. Därför är Free Software Foundation
Europe en viktig partner för Novell i den fria programvarans väg till
framtiden."


"We are of course very happy about this praise", says Georg Greve,
President of the FSFE. "What makes this public appreciation particularly
significant is that the FSFE never spared with criticism of these very
companies when it seemed necessary. Obviously the job done by the FSFE
is appreciated even if we even if we have to speak out quite clearly at
times. This independence from politics, industry and other associations
is a prerequisite for our present successes and the basis for our
continued work."

"Vi är givetvis väldigt glada över dessa lovord", säger
Georg Greve, president för FSFE. "Vad som gör denna uppskattning
speciell är att FSFE aldrig har hållt tillbaka kritik mot dessa företag
när det har verkat varit nödvändigt. Uppenbarligen är FSFEs
insatser uppskattade även om vi måste prata klarspråk ibland. Detta
oberoende från politik, näringsliv och andra sammanslutningar, vilket är
en nödvändig förutsättning för vår framgång och en grund för vårt
fortsatta arbete."
   

The projects of the FSFE are multifaceted: participation in the German
government's delegation at the "World Summit on the Information Society
(WSIS)", consulting with the European Union during the establishment of
the framework programmes, participation in AGNULA, a project to build a
fully Free Software distribution for professional musicians and
multimedia authors and also the maintenance and advancement of the GNU
General Public License (GPL). This diversity costs a lot of money,
including: travel around the world, information production, marketing
materials and personnel.

FSFEs projekt är mångsidiga: samarbete i den tyska regeringens
delegation på "World Summit on the Information Society (WSIS)",
konsultering med EU under etablerandet av programstruktur, delaktighet i
AGNULA, ett projekt för att bygga en fri mjukvarudistrubution för
professionella musiker och multimediaskapare, samt för att underhålla
och avancera GNU General Public License (GPL). Dessa aktiviteter kostar
mycket pengar: resor runt jorden, informationsproduktion,
marknadsföringsmaterial och personal.


The FSFE Coordinator for Germany, Bernhard Reiter, illustrates the
background: "We want to pursue our projects at the highest level.
Moreover, we observe an increasing demand for support of the public: we
are asked to give speeches and to consult on licensing Free Software. We
would like to do all of this. However, without funding our hands are
tied."

(Detta stycket kändes lite problematiskt på flera sätt; "persue",
"funds" osv)

FSFEs koordinator för Tyskland, Bernhard Reuter, illustrerar bakgrunden:
"Vi vill driva våra projekt på den högsta nivån. Vidare noterar vi ett
ökande behov av support från allmänheten: vi är tillfrågade att hålla
föredrag och att hjälpa till med att licensera Fri Programvara. Vi
skulle vilja göra allt detta. Utan resurser är våra händer emellertid
bundna.

   
How to support this call

Hur du kan stöda denna vädjan


* donate with your company. Please see our information for donors for
details. Please also check out our sponsor graphics and don't forget to
tell us whether you want to be listed publicly
* link to the FSFE web site or this campaign directly.
* inform your company about this campaign and ask them to participate.
  
* låt ditt företag donera. Se vår information för donatorer för vidare
information. Se gärna också vår grafik för sponserer och glöm inte att
berätta för oss huruvida du vill bli listad
* länka till FSFEs webbplats eller direkt till denna kampanj
* informera ditt företag om denna kampanj och be dem att deltaga

---

Ordlista:

Free Software          Fri Programvara
ip, intellectual property*   immateriellt ägande*
proprietary           proprietär

* Man skall inte använda denna term, hänvisning till
www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html eller liknande.
More information about the Fsfe-se mailing list