[Fellowship-Slovenia] Fellowship sestanek 29. Aprila ob 17.00

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Apr 24 11:24:09 UTC 2014


Hoj,

dajmo se dobit:

	torek, 29. Aprila
	ob 17.00

v Kiberpipi, Gosposvetska 2, Ljubljana.

Dnevni red:

 •	The FS Pact for EU elections¹
 •	Odprta koda v DURS
 •	vlada RS in prenova IT v državni upravi
 •	…ter kaj lahko v FSFE/Fellowship (LUGOS, Kiberpipa, idr.) storimo glede 
	tega


lp,
hook
—
[1]	The Free Software Pact for the European Elections 2014
	http://blogs.fsfe.org/eal/2014/04/23/the-free-software-pact-for-the-european-elections-2014/
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140424/49970d24/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list