[FSFE PR][SV] EUs konkurrensmål är över: Samba tar del av samverkansinformation

Free Software Foundation Europe press at fsfeurope.org
Thu Dec 20 18:21:42 CET 2007


EUs konkurrensmål är över: Samba tar del av samverkansinformation


 Den Europeiska Kommissionen fann år 2004 Microsoft skyldiga till att
 missbruka sin monopolsituation på marknaden och krävde att information
 för att kunna skapa samverkande datorsystem skulle göras tillgänglig
 till Microsofts konkurrenter. Microsoft överklagade beslutet som dock
 fastställdes i september 2007 av den Europeiska Domstolens första
 instans. Domstolen fann Microsoft skyldig till att medvetet försvåra
 samverkan mellan olika datorsystem och fastställde även åläggandet för
 Microsoft att dela med sig av den begärda informationen.

 Samba-teamet har beslutat sig för att utnyttja Microsofts åläggande.
 Protocol Freedom Information Foundation (PFIF) har begärt att få del
 av informationen och betalat en engångskostnad om 10,000 Euro för att
 ge Samba-teamet full tillgång till viktiga specifikationer.


"Ett fall är över, och samverkande datorsystem har vunnit. Den
Europeiska Domstolen klargjorde att samverkansinformation inte ska
hållas hemlig. Avtalet som slutits visar att Microsoft inte såg någon
möjlighet att fortsätta med att försvåra samverkande datorsystem på det
här området. Det här fastställer en praxis som alla kommer att mätas mot
i framtiden," summerar Georg Greve, ordförande för Free Software
Foundation Europe (FSFE).

Jonas Öberg, vice ordförande för FSFE, fortsätter: "Andra vinnare är
alla som använder produkter för arbetsgrupper: Samba kommer att få full
tillgång till den information som behövs för att nå full samverkan med
dagens och morgondagens Microsoft Workgroup Server-produkter. Alla
användare kommer att dra nytta av det här, även de som använder
Microsofts produkter. En ökad konkurrens på marknaden kommer att pressa
Microsofts priser och minska deras marginaler."

"I den nuvarande situationen är avtalet, tack vare de förbättringar vi
lyckats få till stånd, den bästa möjliga lösningen. Det löser inte alla
problem vi har med Microsoft, men det ger delvis en kompensation för en
ojust och illegal situation. Det är inte en förlikning utan en eftergift
för att möta de krav som ställts av Kommissionen, och senare fastslagits
av Europeiska Domstolen. Avtalet är helt kompatibelt med
licensvillkoren för Fri Programvara," kommenterar Carlo Piana, juridiskt
ombud för FSFE.

Piana fortsätter: "Vi har för en gångs skull lyckats få en lista över
alla patent som Microsoft påstår bygger på specifikationerna. Ofattbart
nog har vi aldrig tidigare fått reda på exakt vilka dessa patent var.
Det här kommer att vara användbart för att stoppa spridningen av FUD mot
Samba, och vi hoppas att detsamma gäller andra projekt som också är
licenserade som Fri Programvara. Det är vanlig praxis: om du har problem
med någon, så ska du klargöra vad problemet är, eller hålla tyst helt."

"Den Europeiska Kommissionen har kritiserats hårt för dess avtal med
Microsoft, speciellt för att de inte lyckades med att ogiltigförklara de
relevanta patenten som Microsoft har lyft fram, " fortsätter Jonas
Öberg. "Systemet är trasigt och behöver lagas, men det är inte EUs
tjänstemän som ska förklara patent giltiga eller ogiltiga i en sån här
process. Vi behöver en informerad, transparent och demokratisk dialog
runt det här ämnet."

Georg Greve tillägger: "Den Europeiska Kommissionen kom längre och hade
större framgång än någon annan konkurrensmyndighet i världen. De
förtjänar vårt tack och stöd för att ha nått 80% av vägen fram. Trots
detta så hade man kunnat hoppats på lite mod från Kommissionens sida att
också nämna de problem som mjukvarupatent skapar för samverkande
datorsystem och en fungerande konkurrens på marknaden. Specifikt hade
detta kunnat innehålla en tydlig begäran till lämpliga politiska
instanser att möta de här problemen."

"Vi ska inte glömma bort att det här endast är ett område inom vilket
Microsoft visar det här beteendet. Det finns fortfarande klagomål mot
Microsoft angående ojust konkurrens, från både European Committee for
Interoperable Systems (ECIS) och Opera angående missbruk inom områdena
för kontorsprogram, Internet och webbläsare," tillägger Georg Greve. "Om
dessa metoder är att betrakta som missbruk inom ett område är de också
missbruk inom ett annat område. Om den Europeiska Kommissionen vill
följa upp med det positiva exemplet man satte 1998 så bör de också
undersöka de övriga klagomålen."

"Överlag är det här positivt. När FSFE påbörjade arbetet under 2001 för
att stödja den Europeiska Kommissionen i sin undersökning mot Microsoft
var vårt mål att göra den här informationen tillgänglig för Fri
Programvara. Genom att ha arbetat tillsammans med Samba-teamet sedan
2003 har vi lyckats med just det."

Jonas Öberg avslutar: "Mjukvarupatent var ett problem då och fortsätter
att vara ett problem idag. Vi kommer att behöva lösa det problemet
politiskt, och FSFE tänker fortsätta vårt arbete mot mjukvarupatent.
Under tiden vill jag tacka alla volontärer och anställda hos FSFE och
Samba som har arbetat för den här fantastiska segern för Fri
Programvara, trots minimalt eller obefintligt stöd, medans andra har
tillåtit sig köpas ut ur fallet. Våra tack går också till alla som stött
vårt arbete över åren och därigenom bidragit till att göra den här
segern möjlig."


Om Free Software Foundation Europe:

  Free Software Foundation Europe (FSFE) är en ideell, från
  myndigheter fristående, organisation aktiv inom många Europeiska
  länder och med många globala aktiviteter. Organisationen bildades
  2001. Tillgång till programvara avgör vem som får delta i ett
  digitalt samhälle. För att säkra lika deltagande i
  informationsåldern, likväl som konkurrensfrihet, arbetar FSFE med
  att främja Fri Programvara. Fri Programvar definieras med
  friheterna att använda, studera, modifiera och kopiera programvaran.
  Skapa medvetenhet kring dessa frågor, säkra Fri Programvara
  politiskt och juridiskt, och ge människor frihet genom att stödja
  utvecklandet av Fri Programvara är centrala frågor för FSFE.

  http://fsfeurope.org


Kontakt:

  Georg Greve    +41-76-5611866
  Jonas Öberg		 +46-733-423962
  Carlo Piana		 +39-347-8835209
  Shane Coughlan	 +41-79-2633406
  Ciaran O'Riordan +32-477-364419

  Du kan nå FSFEs växel från:

  Belgien:      +32-2-747 03 57
  Tyskland:     +49-700-373 38 76 73
  Sverige:      +46-31-7802160
  Schweitz:     +41-43-500 03 66
  Storbritannien:  +44-29-200 08 17 7


More information about the Press-release-sv mailing list