[FSFE PR][SV] Free Software Foundation Europe: Handlingsfattig IT-proposition som missar målet

FSF Europe Press press at sweden.fsfeurope.org
Fri Jul 8 12:40:39 CEST 2005


Free Software Foundation Europe:

   Handlingsfattig IT-proposition som missar målet


Regeringens IT-proposition är svagt positiv till fri programvara, men
visar också att regeringen inte förstår vilka förändringar som
samhället står inför. Free Software Foundation Europe berömmer
regeringens förslag om satsningar på fri programvara och öppna
standarder inom offentlig förvaltning, men vill se en ökad medvetenhet
och handlingskraft kring de frågor som IT-propositionen endast skrapar
vid ytan på.

Fri programvara behandlas av regeringen som ett särintresse som varken
påverkar eller påverkas av IT-politiken i övrigt. Speciellt vag är
propositionen när det gäller patentbarhet på mjukvara, något som med
en förkrossande majoritet avvisats av det Europeiska Parlamentet.

"För att säkra möjligheten för fri programvara att konkurrera på lika
villkor i framtiden är det viktigt att regeringen i såväl politik som
i agerande avvisar alla krav på patentbarhet på mjukvara som kan komma
i framtiden. Regeringen kan inte, som man gör nu, stödja patentbarhet
på mjukvara samtidigt som man förespråkar fri programvara!" säger
Jonas Öberg, vice ordförande, Free Software Foundation Europe.

Regeringen hänvisar flera gånger i propositionen till FN-toppmötet
World Summit on the Information Society (WSIS), ett toppmöte som genom sin
arbetsgrupp om förvaltningen av Internet redan lyckats producera
papper som främjar censur och gör inskränkningar i deklarationen om
mänskliga rättigheter till förmån för monopoliserandet av kunskap.

"Det är viktigt att regeringen ser till att också Sverige medverkar i
processen genom att själv vara en aktiv deltagare, såväl från
regeringshåll som från det svenska civila samhället, i stället för att
blint lita på att andra länder ska representera våra nationella
intressen," fortsätter Jonas.

När det gäller World Intellectual Property Organization (WIPO) och
dess roll i att forma morgondagens samhälle, något som endast nämns i
förbigående i IT-propositionen vill Free Software Foundation Europe
att regeringen ger sitt stöd till de organisationer och de förslag som
kräver att WIPO omformar sina mål och metoder för att bättre
tillvarata världens intresse.

Henrik Sandklef, Free Software Foundation Europe, förklarar, "WIPO
förespråkar idag nästan oinskränkta monopol på kunskap. En ny
organisation i WIPOs plats skulle kunna använda sig av begränsade
monopol på kunskap som en del i sin verktygslåda, men det kan inte
vara det enda verktyget, och aldrig det viktigaste. Världssamfundet
måste hitta andra innovativa sätt att stödja utvecklingen!"

Free Software Foundation Europe vill också uppmana regeringen att visa
sitt stöd för fri programvara, inte genom de utredningar som föreslås
i propositionen, utan genom aktivt handlingstagande där man anslår
pengar för utvecklingen av mer fri programvara; programvara som kommer
hela världen till del, precis som andra länders satsningar på fri
programvara kommer Sverige till del.Om Free Software Foundation Europe

  Free Software Foundation Europe (FSF Europe) är en ideell
  icke-statlig organisation som arbetar med alla aspekter av Fri
  Programvara i Europa. Fri Programvara är en viktig hörnsten för
  frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling i ett
  digitalt samhälle. Tillgång till programvara avgör vem som har
  möjlighet att medverka i ett digitalt samhälle. FSF Europe skapar
  medvetenhet om och säkrar Fri Programvara utifrån ett politiskt och
  juridiskt perspektiv, samt stödjer utvecklandet av mer Fri
  Programvara. Organisationen bildades 2001 som den Europeiska
  systerorganisation till Free Software Foundation i Boston, MA, USA.


Kontaktinformation:

   Jonas Öberg <oberg at fsfeurope.org>
   Tel: 0733-423962

   Henrik Sandklef <sandklef at fsfeurope.org>


Mer information:

   http://www.sweden.fsfeurope.org
   press at sweden.fsfeurope.org


More information about the Press-release-sv mailing list