[Fsfe-se] Tredje utkastet till översättning (och ordlista)

Jon Kristensen jon.kristensen at dedikerad.se
Mon Sep 20 13:34:29 CEST 2004


Nu börjar jag känna mig rätt nöjd med översättningen, och jag känner att
jag har lärt mig många saker som kommer att hjälpa mig vid
översättningen av kommande texter. Tack till er som har hjälpt till med
kommentarer.

Jag har även lärt mig hur CVS fungerar, någonting som vi talade om
tidigare att det skulle vara bra. Det skulle vara gott att inte behöva
dumpa dessa översättningar i listan gång efter gång. :-)

Ha det bra!

/Jon

---

July 1st, 2004

Den 1 juli, 2004


Call for donations

Upprop för donationer!


Free Software "...should be seen, then, as more than just a different
kind of product. It is a different kind of process for building,
maintaining and changing the rules that govern information flows." -
according to the United Nations.

Fri Programvara "...bör ses som mer än endast en annorlunda typ av
produkt. Det är en annorlunda typ av process för att bygga, underhålla
och ändra de ramar vilka styr informationsflödet", skriver Förenta
Nationerna.


An institution working for Free Software in Europe is the Free Software
Foundation Europe (FSFE). Its success is well known: "The Free Software
Foundation does a great job - for example by protecting the rights of
Free Software developers. Therefore we support the FSFE", says Paul
Salazar, director of marketing for the GNU/Linux Distributor Red Hat in
Europe, the middle East and Africa. He is not alone with this positive
view.

En organisation som arbetar för Fri Programvara i Europa är Free
Software Foundation Europe (FSFE). Dess framgång är välkänd: "Free
Software Foundation gör ett utmärkt jobb - exempelvis genom att skydda
rättigheterna för utvecklare av Fri Programvara. Därför stödjer vi
FSFE", säger Paul Salazar, marknadsföringschefen för
GNU/Linux-distributören Red Hat i Europa, Mellanöstern och Afrika. Han
är inte ensam om denna positiva inställning.


Horst Nebgen, Vice President, Novell, Central Europe and Managing
Director, Novell, Germany explains: "Novell released the installation
and configuration tool "YAST" (yet another setup tool) under the GPL
(GNU General Public License), to make it accessible for every developer.
The GPL - and therefore the FSFE[/US] by which it is published,
maintained and protected - guarantees transparency and platform
independence, which assures that through the ability of Free Software to
innovate, the already proverbial stability, security and broad network
support of [GNU/]Linux continue to evolve and advance. Therefore, for
Novell, the Free Software Foundation Europe is an important partner on
its way into the future."

(Ord som kanske inte är fullträffar: Genomsynlighet (transparancy),
förklarar (explains) och nydana (innovate))

Horst Nebgen, vicepresident för Novell i Centraleuropa samt
verkställande
direktör för Novell i Tyskland förklarar: "Novell presenterade
installationen av ett konfigurationsverktyg "YAST" (yet another setup
tool) under GPL (GNU General Public License), för att göra den
tillgänglig för alla utvecklare. GPL - och följaktligen FSFE[/US], av
vilka licensen är publicerad, underhålld och skyddad - garanterar
genomsynlighet och platformsoberoende, vilket försäkrar att genom Fri
Programvaras förmåga att nydana, den redan omtalade stabiliteten,
säkerheten och broda nätverk av support för [GNU/]Linux fortsätta att
utvecklas och avancera. Därför är Free Software Foundation Europe en
viktig partner för Novell i den fria programvarans väg till framtiden."


"We are of course very happy about this praise", says Georg Greve,
President of the FSFE. "What makes this public appreciation particularly
significant is that the FSFE never spared with criticism of these very
companies when it seemed necessary. Obviously the job done by the FSFE
is appreciated even if we even if we have to speak out quite clearly at
times. This independence from politics, industry and other associations
is a prerequisite for our present successes and the basis for our
continued work."

"Vi är givetvis väldigt glada över dessa lovord", säger
Georg Greve, president för FSFE. "Vad som gör denna uppskattning
speciell är att FSFE aldrig har hållt tillbaka kritik mot dessa företag
när det har det har verkat varit nödvändigt. Uppenbarligen är FSFEs
insatser uppskattade även om vi måste prata klarspråk ibland. Detta
oberoende från politik, näringsliv och andra sammanslutningar är en
nödvändig förutsättning för vår framgång och en grund för vårt
fortsatta arbete."
   

The projects of the FSFE are multifaceted: participation in the German
government's delegation at the "World Summit on the Information Society
(WSIS)", consulting with the European Union during the establishment of
the framework programmes, participation in AGNULA, a project to build a
fully Free Software distribution for professional musicians and
multimedia authors and also the maintenance and advancement of the GNU
General Public License (GPL). This diversity costs a lot of money,
including: travel around the world, information production, marketing
materials and personnel.

FSFEs projekt är mångsidiga: samarbete i den tyska regeringens
delegation på "World Summit on the Information Society (WSIS)",
konsultering med EU under etablerandet av programstruktur, delaktighet i
AGNULA, ett projekt för att bygga en fri mjukvarudistrubution för
professionella musiker och multimediaskapare, samt för att underhålla
och avancera GNU General Public License (GPL). Dessa aktiviteter kostar
mycket pengar: resor runt jorden, informationsproduktion,
marknadsföringsmaterial och personal.


The FSFE Coordinator for Germany, Bernhard Reiter, illustrates the
background: "We want to pursue our projects at the highest level.
Moreover, we observe an increasing demand for support of the public: we
are asked to give speeches and to consult on licensing Free Software. We
would like to do all of this. However, without funding our hands are
tied."

(Detta stycket kändes lite problematiskt på flera sätt; "persue",
"funds" osv)

FSFEs koordinator för Tyskland, Bernhard Reuter, illustrerar bakgrunden:
"Vi vill driva våra projekt på den högsta nivån. Vidare noterar vi ett
ökande behov av support från allmänheten: vi är tillfrågade att hålla
föredrag och att hjälpa till med att licensera Fri Programvara. Vi
skulle vilja göra allt detta. Utan resurser är våra händer emellertid
bundna.

   
How to support this call

Hur du kan stöda denna vädjan


* donate with your company. Please see our information for donors for
details. Please also check out our sponsor graphics and don't forget to
tell us whether you want to be listed publicly
* link to the FSFE web site or this campaign directly.
* inform your company about this campaign and ask them to participate.
  
* låt ditt företag donera. Se vår information för donatorer för vidare
information. Se gärna också vår grafik för sponserer och glöm inte att
berätta för oss huruvida du vill bli listad
* länka till FSFEs webbplats eller direkt till denna kampanj
* informera ditt företag om denna kampanj och be dem att deltaga

---

Ordlista:

Free Software          Fri Programvara
ip, intellectual property*   immateriellt ägande*
proprietary           proprietär

* Man skall inte använda denna term, hänvisning till
www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html eller liknande.
More information about the Fsfe-se mailing list