[Fsfe-se] Första utkast tillöversättning och ordlista

Johan Lindberg johan at pulp.se
Tue Sep 14 14:28:54 CEST 2004


Hej Jon.

Jag har tidigare översatt en del engelska texter om fri och öppen
programvara och jag tyckte då att Statskontorets och Nordiska
ministerrådets webbplatser var till stor hjälp.

Jag tror också att vi bör synka termerna med deras ordlistor (använd
t ex "fri programvara" istf "fri mjukvara")

Titta på:
http://www.statskontoret.se/op/ och
http://www.nordicos.org/open_source/

Hoppas att det kan vara till någon hjälp.

Mvh
Johan Lindberg
johan at pulp.se


---- Original Message ----
From: jon.kristensen at dedikerad.se
To: fsfe-se at fsfeurope.org
Subject: RE: [Fsfe-se] Första utkast tillöversättning och ordlista
Date: Tue, 14 Sep 2004 14:14:54 +0200

>Jag började på en översättning men fick problem med vissa ord och
>undrar
>om ni skulle vilja hjälpa till. Jag skrapade även ihop tre ord som
>kan
>tjäna som grund för en ordlista. Tvekade på om jag skulle skicka
>detta
>till listan. Skulle jag inte gjort det?
>
>/Jon
>
>-----
>
>July 1st, 2004
>
>Den 1 juli, 2004
>
>
>Call for donations
>
>Donationer efterlyses (?)
>
>
>Free Software "...should be seen, then, as more than just a different
>kind of product. It is a different kind of process for building,
>maintaining and changing the rules that govern information flows." -
>according to the United Nations.
>
>(Versalt S i Software; bör Fri mjukvara skrivas Fri Mjukvara?
>Varför?)
>
>Fri mjukvara "...bör ses som mer än endast en annorlunda typ av
>produkt.
>Det är en annorlunda typ av process för att bygga, underhålla och
>ändra
>de ramar vilka styr informationsflödet" (fritt översatt) - enligt
>Förenta Nationerna.
>
>
>An institution working for Free Software in Europe is the Free
>Software
>Foundation Europe (FSFE). Its success is well known: "The Free
>Software
>Foundation does a great job - for example by protecting the rights of
>Free Software developers. Therefore we support the FSFE", says Paul
>Salazar, director of marketing for the GNU/Linux Distributor Red Hat
>in
>Europe, the middle East and Africa. He is not alone with this
>positive
>view.
>
>(Skall det vara ett versalt D i Distributor ovan? Är det ett namn?)
>
>En institution som arbetar för fri mjukvara i Europa är Free Software
>Foundation Europe (FSFE). Dess framgång är välkänd: "Fri Software
>Foundation gör ett utmärkt jobb - exempelvis genom att skydda
>rättigheterna för utvecklare av fri mjukvara. Därför stödjer vi FSFE"
>(fritt översatt), säger Paul Salazar, marknadsföringschefen för
>GNU/Linux-distributören Red Hat i Europa, Mellanöstern och Afrika.
>Han
>är inte ensam om denna positiva inställning.
>
>
>Horst Nebgen, Vice President, Novell, Central Europe and Managing
>Director, Novell, Germany explains: "Novell released the installation
>and configuration tool "YAST" (yet another setup tool) under the GPL
>(GNU General Public License), to make it accessible for every
>developer.
>The GPL - and therefore the FSFE[/US] by which it is published,
>maintained and protected - guarantees transparency and platform
>independence, which assures that through the ability of Free Software
>to
>innovate, the already proverbial stability, security and broad
>network
>support of [GNU/]Linux continue to evolve and advance. Therefore, for
>Novell, the Free Software Foundation Europe is an important partner
>on
>its way into the future."
>
>(Ord som kanske inte är fullträffar: Genomsynlighet (transparancy),
>förklarar (explains) och nydana (innovate))
>
>Horst Nebgen, vicepresident, Novell, Centraleuropa samt verkställande
>direktör, Novell, Tyskland förklarar: "Novell presenterade
>installationen av ett konfigurationsverktyg "YAST" (yet another setup
>tool) under GPL (GNU General Public License), för att göra den
>tillgänglig för alla utvecklare. GPL - och följaktligen FSFE[/US], av
>vilka licensen är publicerad, underhålld och skyddad - garanterar
>genomsynlighet och platformsoberoende, vilket försäkrar att genom fri
>mjukvaras förmåga att nydana, den redan omtalade stabiliteten,
>säkerheten och broda nätverk av support för [GNU/]Linux fortsätta att
>utvecklas och avancera. Därför är Free Software Foundation Europe en
>viktig partner för Novell i den fria mjukvarans väg till framtiden."
>(fritt översatt)
>
>
>"We are of course very happy about this praise", says Georg Greve,
>President of the FSFE. "What makes this public appreciation
>particularly
>significant is that the FSFE never spared with criticism of these
>very
>companies when it seemed necessary. Obviously the job done by the
>FSFE
>is appreciated even if we even if we have to speak out quite clearly
>at
>times. This independence from politics, industry and other
>associations
>is a prerequisite for our present successes and the basis for our
>continued work."
>
>"Vi är givetvis väldigt glada över dessa lovord" (fritt översatt),
>säger
>Georg Greve, president för FSFE. "Vad som gör denna allmänna
>uppskattning speciell är att FSFE aldrig har hållt tillbaka kritik
>mot
>dessa företag när det har det har verkat varit nödvändigt.
>Uppenbarligen
>är FSFEs insatser uppskattade även om vi måste prata klarspråk
>ibland.
>Detta oberoende från politik, näringsliv och andra sammanslutningar
>är
>en nödvändig förutsättning för vår framgång och en grund för vårt
>fortsatta arbete." (fritt översatt)
>     
>
>The projects of the FSFE are multifaceted: participation in the
>German
>government's delegation at the "World Summit on the Information
>Society
>(WSIS)", consulting with the European Union during the establishment
>of
>the framework programmes, participation in AGNULA, a project to build
>a
>fully Free Software distribution for professional musicians and
>multimedia authors and also the maintenance and advancement of the
>GNU
>General Public License (GPL). This diversity costs a lot of money,
>including: travel around the world, information production, marketing
>materials and personnel.
>
>FSFEs projekt är mångsidiga: samarbete i den tyska regeringens
>delegation på "World Summit on the Information Society (WSIS)",
>konsultering med EU under etablerandet av ramverkprogrammerare,
>delaktighet i AGNULA, ett projekt för att bygga en fri
>mjukvara-distrubution för professionella musiker och
>multimedia-skapare
>och också underhålla och avancera GNU General Public License (GPL).
>Denna tvistefråga(!) kostar mycket pengar: resor runt jorden,
>informationsproduktion, marknadsföringsmaterial och personal.
>
>
>The FSFE Coordinator for Germany, Bernhard Reiter, illustrates the
>background: "We want to pursue our projects at the highest level.
>Moreover, we observe an increasing demand for support of the public:
>we
>are asked to give speeches and to consult on licensing Free Software.
>We
>would like to do all of this. However, without funding our hands are
>tied."
>
>(Detta stycket kändes lite problematiskt på flera sätt; "persue",
>"funds" osv)
>
>FSFEs koordinator för Tyskland, Bernhard Reuter, illustrerar
>bakgrunden:
>"Vi vill läsa(!) våra projekt på den högsta nivån. Vidare noterar vi
>ett
>ökande behov av support från allmänheten: vi är tillfrågade att hålla
>tal och att hjälpa till med att licensera fri programvara. Vi skulle
>vilja göra allt detta. Utan resurser är våra händer emellertid
>bundna(?).
>
>      
>How to support this call
>
>Hur du kan stöda denna vädjan
>
>
>* donate with your company. Please see our information for donors for
>details. Please also check out our sponsor graphics and don't forget
>to
>tell us whether you want to be listed publicly
>* link to the FSFE web site or this campaign directly.
>* inform your company about this campaign and ask them to
>participate.
>    
>* låt ditt företag donera. Se vår information för donatorer för
>vidare
>information. Se gärna också vår "sponsor graphics" (?) och glöm inte
>att
>berätta för oss huruvida du vill bli listad
>* länka till FSFEs webbplats eller direkt till denna kampanj
>* informera ditt företag om denna kampanj och be dem att deltaga
>
>---
>
>Ordlista:
>
>Free Software			Fri mjukvara
>ip, intellectual property*	immateriellt ägande*
>proprietary			proprietär
>
>* Man skall inte använda denna term, hänvisning till
>www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html eller liknande.
>
>_______________________________________________
>Fsfe-se mailing list
>Fsfe-se at fsfeurope.org
>https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se
More information about the Fsfe-se mailing list