persverklaring nledu

Mark Lamers mark at marklamers.nl
Mon Nov 7 11:03:49 CET 2011


Dames en Heren,

Bij deze (attached) de persverklaring van onze campagne!

//ML
-- 
Mark Lamers
email: mark at marklamers.nl
pubkey 266A0761
Key fingerprint = C5CC AAA8 6302 FD5F 319F 7158 AE4D 0901 266A 0761
-------------- next part --------------

== Nederlandse overheid draagt toegang tot onderwijs over aan Microsoft ==

[Online lezen: http://fsfe.org/news/2011/news-20111107-01.nl.html ]

De Nederlandse regering vindt het prima als onderwijsinstellingen online
de komende jaren vastzitten aan een enkele softwareleverancier.
Leerlingen en studenten die vrije software of apparaten zonder
ondersteuning voor Silverlight gebruiken, worden buitengesloten van
online schoolomgevingen door het gebruik van gesloten webtechnologie en
gesloten standaarden. De minister van Onderwijs, Marja Bijsterveldt
verklaarde recentelijk dat zij niet bereid is[1] het open standaardenbeleid
van de regering af te dwingen voor onderwijsinstellingen. In plaats
daarvan accepteert de regering dat onderwijsinstellingen langdurig in
een vendor-lock terecht komen.

Voor Jan Stedehouder, vrije software activist, benandrukt het standpunt
van de minister de noodzaak van een steviger open standaardenbeleid.
Stedehouder is om die reden in Nederland begonnen met een campagne om
het gebruik van open standaarden verplicht te stellen voor de publieke
sector en om platform-onafhankelijke toegang te waarborgen voor alle
online diensten van met publieke middelen gefinancierde instellingen.

De organisaties en personen die de campagne ondersteunen eisen:

- het versterken van het actieplan Nederland Open in Verbinding door het
 gebruik van open standaarden verplicht te stellen voor alle met
 publieke middelen gefinancierde instellingen;
- het verplicht stellen van een platform-onafhankelijke toegang tot alle
 online diensten en informatie van met publieke middelen gefinancierde
 instellingen, in dit geval, onderwijsinstellingen;
- het bevorderen van innovatief onderwijs in ICT-vaardigheden door
 uitbreiding van het curriculum met leveranciersonafhankelijke kennis,
 inzicht en vaardigheden.

"Het in 2007 door de Tweede Kamer goedgekeurde actieplan was ambitieus
en diende internationaal als inspiratiebron.", zo stelt Stedehouder.
"Maar het is -door politieke factoren- niet tot een goede implementatie
gekomen. Het gevolg is dat leerlingen en studenten, de toekomstige
kenniswerkers, vier jaar later nog steeds vastzitten aan gesloten
technologie."

Stedehouder wijst er op dat studenten die klagen over het niet kunnen
werken met de online schoolomgeving, het advies krijgen om Windows aan
te schaffen. "Een dergelijke houding van onderwijsinstellingen is niet
alleen onaanvaardbaar, maar ook tegen de regels. Onze campagne wil dan
ook zorgen voor nieuwe wetgeving waarmee het gebruik van open
standaarden in het onderwijs verplicht wordt. Dit geeft leerlingen en de
studenten de ruimte te werken met de technologie die zij willen,
waaronder vrije technologie.

De Free Software Foundation Europe (FSFE) steunt de Nederlandse
campagne[2] die steeds meer aandacht krijgt en ondersteunt wordt door
NLLGG[3], LPI Nederland[4], NLUUG[5] en HCC[6], naast 900 individuele
ondertekenaars. In de Tweede Kamer wordt de teleurstelling over de
implementatie van het actieplan in het onderwijs gedeeld. Mark Lamers,
co=C3=B6rdinator voor FSFE Nederland, zegt hierover: "Dit is dan ook het
moment om in actie te komen. Voor iedereen die een gezonde concurrentie
in de softwaremarkt voorstaat, en natuurlijk alle vrije software
activisten, zeg ik: Ondersteun deze campagne!"

"Hoewel dit probleem helaas vaker voorkomt in de wereld, is de houding
van de Nederlandse regering in het bijzonder teleurstellend", zegt
Karsten Gerloff, voorzitter van FSFE. "Nederland is een van de landen
met het meest progressieve beleidskader voor vrije software en open
standaarden. Maar het ministerie van Onderwijs schiet schromelijk tekort
bij de uitvoering daarvan. Ik kan mij goed voorstellen dat Nederlandse
parlementari=C3=ABrs niet tevreden zijn en aandringen op een steviger
beleid."=20

*** Meer achtergrondinformatie en de laatste actuele informatie over dit
onderwerp is beschikbaar op "Open toegang tot onderwijs, voor grenzeloze
groei": http://fsfe.org/campaigns/nledu/nledu.nl.html ***

1. http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstu=
kken/2011/10/28/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgeze=
t-onderwijs/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-on=
derwijsdf
2. http://www.janstedehouder.nl/category/petitie-ictovergewicht-onderwijs/
3. http://www.nllgg.nl/
4. http://www.lpice.eu/nl/home/persberichten/steunbetuiging-en-oproep-voor-=
actie-ict-onderwijs.html
5. https://www.nluug.nl/
6. http://www.hcc.nl/

==== Pers Contact ====

 Matthias Kirschner, Free Software Foundation Europe (FSFE)
 Linienstra=C3=9Fe 141, 10115 Berlin
 Telefoon: +49-30-275 95 290
 Mobiele telefoon: +49-1577-178 000 3

 Jan Stedehouder <jan at stedehouder.org>
 Mobiele telefoon: +31-644357105

==== De Free Software Foundation Europa ====

 De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een niet-gouvernementele,
 non-profit organisatie die actief is in verschillende Europese landen
 en betrokken is bij veel globale activiteiten. De toegang tot software
 bepaalt je kansen in de digitale samenleving. Om iedereen gelijke
 kansen te geven in het informatietijdperk en om tevens een vrije
 concurrentie mogelijk te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en
 de promotie van Vrije Software gedefini=C3=ABerd met de vrijheden om de
 software te gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopi=C3=ABren. =
De
 FSFE werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
 vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te stellen
 en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije Software.

 http://fsfe.org.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20111107/b55d0f57/attachment.pgp>


More information about the FSFE-BNL mailing list